Gå med!
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
Friday
May042012

Startmöte SARE väst

Hej
Startmöte för SARE väst hölls den 18/4. Vi diskuterade vision och former för föreningen. Vi tog fram en lista på intressanta ämnen för kommande seminarium. 

Kandidater till ämnen för kommande SARE möten:

 1. Agil kravhantering. Hur påverkar de nya agila metoderna de som jobbar med kravhantering? Nya kompetensbehov? Hur kan man få in mer agilitet även i större industriprojekt? Föreläsare t.ex. Kai Gilb (eller Tom).
 2. Kravformuleringar. Jämförelser mellan olika sätt att strukturera sina krav: Text, punktform, use case, user stories, modellbaserat. Bedömning av kravformuleringar med konkreta exempel, SMART eller ej?
 3. Verktygsjämförelser, krav, backloghantering mm.
 4. Lärande mellan brancher för kravhantering. Hur få feedback från kunderna. Tex. Automative går man mot virtuella miljöer för krav, utveckling och test.
 5. Baseliningsprinciper och hantering av parallella kravmängder.
 6. Från stakeholderns synvinkel. Varför är det så svårt att beskriva vad man behöver? Hur kan man enligt Eric Ries hantera det.
 7. Framstående kravhanterare. Vad har de gjort som är bra. Vad använde de för metoder. Exempel Steve Jobs.
 8. Krav och koppling till test och verifiering. Tex: “Slippa testproblem genom bättre kravställning” (Bogdan.
 9. Kravhantering i testdriven utveckling
 10. Hur samla in de första produktkraven?
 11. Produktägarvyn. Marknadskopplingar.
 12. Stakeholderanalys. Hur viktiga är de olika stakeholderna.
 13. Balansering mellan olika kravtyper.
 14. Prioritering. Set-based (cost, kvalite, bränsleförbrukning) Anatomierna: beroende mellan kraven.
 15. Prutning på krav vs. balansering. Hårt mot hårt. Stänga projekt.
 16. Krav enligt TOGAF och arkitekturfokuserade metoder
 17. Kontrakt och avtal. Effektiva KPIer. Sätta incitamentet rätt i avtal.
 18. Hur vet man att man gjort ett bra jobb inom kravhantering? Mätetal?
 19. Senaste nytt från forskarvärden, t.ex. Samuel Fricker eller Björn Regnell. Det hetaste från SIREN. 
Saknar du någon, eller har någon favorit? Kommentera gärna.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (13)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Startmöte SARE öst | Main