Gå med!
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
Wednesday
Dec092015

Kravhantering i Scaled Agile Framework (SAFe)

Att jobba effektivt med krav blir ju allt viktigare destu komplexare och större utvecklingsorganisation det är i företaget. Ett sätt att jobba med krav är enligt SAFe modellen från Dean Leffingwell.

 

Det är ett mycket intressant sätt att lägga upp utvecklingsarbete om man har flera team och är mellan 30 och 150 personer. Som vanligt är det oerhört viktigt att Product Owners är duktiga på att hålla översta delen av backloggen "krispigt formulerad". 

Portfolio Owner & Enterprise Architect skriver Epics som hamnar i Portfolio Backlog. De hamnar i Agile Release Trains som kommer ner i Program Backlog. Därifrån plockar teamen till sina Team Backlogs. Intressant att man lägger kvalitetsattribut (icke-funktionella krav, NFR) separat.

 

Någon som tyckte det var lite många backloggar och roller? Kan vara värt att kika på "konkurrenten" Large Scale Scrum: https://less.works

Läs gärna mer här: http://www.scaledagileframework.com/agile-software-requirements-model

/Magnus Willner

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (10)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
Main | RE'14 in Karlskrona, Sweden »