Gå med!
Info väst
Kontakta ledningen: vast(a)sare.se
Mötessponsorer

 
Tack alla sponsorer senaste 2 åren! 

 

Search
« SARE VÄST 27/2: Krav och test i harmoni - utmaningar och möjliga lösningar | Main | SARE väst: Tom Gilb - Vad är fundamentalt fel? Fånga värde vid kravhantering! - 17 OKT 2012 »
Wednesday
Dec052012

PowerPoint presentation från mötet 2012-10-17 

Tom Gilbs presentation kan laddas ner här.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>